Spolek přátel umění (SPU)

Spolek přátel umění vznikl původně jako Sdružení přátel umění a je nově zapsán jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se o dobrovolný svazek lidí se zájmem o hudbu, výtvarné umění, tanec a slovní projev.

SPU je nepolitická zájmová organizace. Hlavním posláním SPU je podpora výchovy žáků Základní umělecké školy Jeseník (dále jen ZUŠ) i veřejnosti prostřednictvím aktivního i pasivního poznávání širokého spektra uměleckých aktivit. Tyto aktivity SPU organizuje ve formě kulturních akcí ve spolupráci s vedením a učitelským sborem ZUŠ s využitím odbornosti a schopností jednotlivých členů spolku.

Nejvyšším orgánem SPU je rada. Rada je složena ze všech členů spolku. Radu svolává předseda nejméně jednou za měsíc s výjimkou  školních prázdnin. Rada musí být předsedou rovněž svolána, požádá-li o to nejméně třetina členů rady a to do dvou týdnů od doručení žádosti. Hlasování probíhá aklamací. Pokud stanovy neuvádí jinak, je ke schválení třeba prosté většiny hlasů přítomných členů. Rada je usnášeníschopná, pokud se schůze zúčastní nadpoloviční většina všech členů rady.

Výkonný výbor je výkonným a koordinačním orgánem SPU. Je složený z předsedy SPU a dvou členů výboru.

Statutárním orgánem SPU je předseda SPU.

Příjmy SPU tvoří dotace, dary a úhrada reklamní činnosti, příjmy z organizovaných kulturních akcí, případně příjmy z prodeje zvukových či obrazových nosičů. Veškeré tyto prostředky slouží výhradně k zajištění činnosti SPU dle stanov.

SPU ve spolupráci se ZUŠ Jeseník hradí absolventům fotografie, dárkové poukazy, upomínkové tiskoviny a květiny. Z dobrovolných příspěvků přispívá také na cestovní výdaje soutěžícím žákům.

Finanční i jiná pomoc každoročně pomáhá zaštítit nemalé aktivity žáků Základní umělecké školy Jeseník.

Hmotnou nebo jinou pomoc lze nabídnout na ředitelství nebo sekretariátu ZUŠ, finanční příspěvek osobně v kancelářích ZUŠ. Při poskytnutí částky nad 1.000,- Kč lze uzavřít např. darovací smlouvu. Informace získáte v kanceláři na č. 5 v ZUŠ Jeseník, 28. října 873.