Historie ZUŠ Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

1.9.1949  nastoupil na školu Dalibor Doubek, který převzal funkci ředitele.

1.1.1950 byla ústavu přidělena tehdejší budova berního úřadu - dnešní hlavní budova školy. Tato budova dříve sloužila formanství, středem budovy projížděly obloukovým průjezdem kočáry s koňským spřežením (dosud zachovány zbytky oblouku průjezdu a boční ochranné sloupky). V té době se počet žáků pohyboval kolem 180 až 200.

1.11.1951 byl po odchodu Dalibora Doubka jmenován ředitelem školy František Hrubý.

1.1.1952 byla otevřena pobočná třída v Javorníku s počtem cca 70 žáků.

28.10.1952 bylo na pokyn krajského inspektora zastaveno vyučování v Javorníku z důvodu celostátně překročeného limitu stavu externích učitelů. Javorničtí žáci se v té době vzdělávali u soukromých učitelů.

1.9.1952 dochází k přejmenování na Hudební školu.

1.1.1953 bylo znovu otevřeno vyučování v Javorníku. Po krátké a nezbytné stabilizaci připadl škole, umístěné tehdy v okresním městě, nelehký úkol: obhospodařovat úsek hudebního vzdělávání v celé oblasti Jesenicka.

1.9.1954 Hudební škola otevřela tzv. hudební kurzy v Javorníku, Zlatých Horách, Vidnavě, Žulové, Mikulovicích a Ondřejovicích, ve kterých bylo vyučováno 170 dětí.

V lednu 1954 dostala Hudební škola „telefonní účastnickou stanici“.

1.9.1955 otevřela Hudební škola tzv. hudební kurzy v Písečné, Lipové a byla ustanovena pobočka ve Zlatých Horách. V témže roce byly zakoupeny pro Hudební školu busty Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka (dosud na hlavní budově školy). Dosavadní Hudební škola dostala nový název Základní hudební škola.

1.8.1957 jmenována ředitelkou ZHŠ Františka Bezůšková.

8.3.1958 zahájil činnost taneční kroužek při ZHŠ pod vedením Františky Bezůškové;

17.11.1958 zahájilo v sále ZHŠ činnost Baletní studio.

1.9.1961 se Hudební škola mění na Lidovou školu umění se čtyřmi uměleckovýchovnými obory – hudebním, tanečním, výtvarným a literárně-dramatickým. 1.9.1961 v Dolní Lipové zřízena pobočka školy.

1.9.1962 ředitelem LŠU Alois Složil. V únoru 1963 byl zřízen taneční obor s 58 žáky, v hudebním oboru 344 žáků . V září 1964 byl zřízen výtvarný obor s 45 žáky, v hudebním oboru 348 žáků, v tanečním oboru 52 žáků.

1.9.1965 zřízena pobočka v Supíkovicích.

1.9.1966 zřízena pobočka výtvarného oboru v Mikulovicích, Supíkovicích a Kuněticích.

V únoru 1971 založil Vladimír Vraňovský Dechový orchestr mladých.

1.9.1971 zřízena pobočka v České Vsi.

1.9.1971 upraveny půdní prostory na výtvarné ateliéry a další učebny.

1.9.1975 počet pracovníků: 26, počet žáků: 588 + 60 PHV (přípravných); pobočka v Javorníku byla převedena pod správu LŠU ve Vidnavě.

1.9.1976 pracoviště LŠU: Jeseník, Česká Ves, Mikulovice, Lipová lázně.  

4.-9. dubna 1978 založil Alois Složil spolu s klavíristy Věrou a Vlastimilem Lejskovými I. ročník Schubertovy mezinárodní soutěže pro klavírní dua.

V roce 1978 zahájila na LŠU činnost Umělecká rada.

1.2.1985 ředitelkou LŠU Hana Zápecová

1.9. 1984 založila Zdeňka Krpelíková (od 2002 Kainarová) Smyčcový soubor, který rozšířila (v r. 1993) na Smyčcový orchestr Jeseník.

16.2.1990 ředitelem Vladimír Vraňovský

1.9.1990 přejmenována Lidová škola umění na Základní uměleckou školu Jeseník. ZUŠ Jeseník v roce 1993 775 žáků.

Od 1.1.1995 škola v právní subjektivitě se zřizovatelem Město Jeseník.

31.8.1995 ukončena činnost tanečního oboru na ZUŠ Jeseník (odchod vyučující do soukromého sektoru).

28.10.1995 I. ročník Varhanního festivalu v Jeseníku, jež založil Vladimír Vraňovský na podnět Aloise Složila.

1.8.1997 ředitelkou Zdeňka Krpelíková (od 2002 Kainarová).

1.9.1997 bylo otevřeno pracoviště v Mikulovicích a v Jeseníku byl zřízen literárně-dramatický obor s 12 žáky. Hudební obor v tomto roce navštěvovalo 473 žáků, taneční oboru 87 žáků, výtvarný obor 38 žáků. V sedmdesátých letech se zvýšil počet veřejných vystoupení a vznikly různé hudební soubory.

1.9.1998 založila Carmen Langrová Kytarový soubor (později rozšířen Václavem Dvořákem na Kytarový orchestr).

1.9.1998 založila Anna Beťáková pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky.

1.10.1999 schváleno nové pracoviště v Lipové Lázních č. 530.

5.-9. května 2000: zorganizovala Zdeňka Krpelíková (později Kainarová) Pro Archi Mezinárodní soutěž smyčcových orchestrů v Jeseníku.

5.-7. července 2000: založil Vladimír Vraňovský, Tomáš Uhlíř a František Surmík 1. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Jeseníku.

1.9.2001 získány přízemní prostory bývalé základní školy v Jeseníku na Březinově ulici.

1.9.2002 získána celá budova do užívání na Březinově ulici č. 45. Jedná se o budovu, jejímž majitelem byl v r. 1857 úředník Ignatz Bartsch, v r. 1871 coby Spolkový dům byl užíván Juliem Lichtwitzem a od r. 1920 jej obýval Wilhelm Tempus pod jménem Vila Tempus; od 19.8.1935 ji vlastnil Středoškolský spolek Frývaldov.

19.5. - 23.5.2004: zorganizovala Zdeňka Kainarová v Jeseníku Mezinárodní soutěžní festival smyčcových orchestrů – Orchestráda. Následovalo období mezinárodní spolupráce a reprezentace se stovkami koncertů, výstav a představení během každého školního roku. 1.12.2007 otevřeno pracoviště na Základní škole Jeseník, Průchodní ul. 154

1.9.2008 obnoveno pracoviště v České Vsi ve třídách Základní školy.

30.6.2011 uzavřeno pracoviště na Základní škole Jeseník, Průchodní ul. 154

1.9.2012 započata výuka přípravných ročníků a prvních ročníků všech stupňů (prvního, druhého a studia pro dospělé) podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Jeseník, jenž vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Od listopadu 2013 má ZUŠ Jeseník nové webové stránky.

Od 15. do 30.11.2013 proběhly velkolepé oslavy 65. výročí od založení ZUŠ Jeseník.  

V listopadu 2014 oslavil Smyčcový orchestr Jeseník 30. výročí od svého založení. Na koncertě proběhl křest nového CD SOJ pod názvem „…a šmytec!!!“

V únoru 2015 se žáci HN poprvé představili v prvním ročníku festivalu „Koncert k poctě Pavla Jurkoviče“

1.4.2015 se stal ředitelem Bc. Tomáš Uhlíř

V červenci 2015 ZUŠ Jeseník uspořádala v areálu Priessnitzových lázní XIII. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb.

Od školního roku 2015/2016 je veškerá dokumentace školy vedena v elektronické podobě na www.izus.cz

V září 2015 se Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník účastnil vůbec jako první a jediný soubor prestižního Shanghai Tourism Festival v Šanghaji /Čína/

V říjnu 2015 ZUŠ Jeseník poprvé pořádala charitativní Koncert pro Světlušku.

Z investičních akcí byl na hlavní budově školy instalován nový plynový kotel a čidla na úsporu topení /metoda EPC/, na budově Březinova došlo k výměně oken, zateplení a nátěru střechy.

Od 1.9.2016 dostala ZUŠ Jeseník nově k užívání budovu bývalé SVZUŠ na ulici Alšova.

Od 1.9.2016 byla výuka žáků ZUŠ Jeseník z pobočné třídy v Lipové-lázních přesunuta na ZŠ a MŠ J. Schrotha, 79061 Lipová-lázně 530.

Na budově O. Březiny byla v suterénu vybudována nová odhlučněná učebna bicích nástrojů.

Na podzim 2016 proběhl již XII. ročník Varhanního festivalu.

12.11.2016 se v Národním domě v Lipové-lázních konal koncert k 55. výročí založení zdejší pobočné třídy.

Od 1.2.2017 začal výtvarný obor vyučovat na budově Alšova 243, která postupně prošla rekonstrukcí.

24.5.2017 se škola poprvé zapojila do projektu ZUŠ OPEN.

V červnu 2017 se uskutečnil již XIV. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb

V září 2017 se ZUŠ Jeseník významnou měrou podílela na akcích spojených s výročím 750 let Města Jeseník, zejména na slavnostním galavečeru. ZUŠ Jeseník obdržela pamětní medaili za přínos v oblasti kultury a vzdělávání.

Na budově Alšova došlo k výměně oken a opravě fasády.

V únoru 2018 získali členové DOM ZUŠ Jeseník zlaté pásmo s vyznamenáním, cenu vítěze kategorie a cenu za nejlepší provedení povinné skladby na Mezinárodní soutěži v Praze.

V březnu 2018 se konala v Mikulovicích oslava 50 let založení zdejší pobočné třídy.

Na jarním koncertě Dechového orchestru mladých bylo pokřtěno další CD „Filmové hudby“

V červnu 2018 vystoupili vybraní žáci školy v rámci projektu Múziáda na koncertě s Janáčkovou filharmonií Ostrava
 

V červenci 2018 si Smyčcový orchestr Jeseník /podobně jako o rok dříve/ přivezl z bulharského Sozopolu 1. místo v soutěži, zvláštní cenu pro dirigenta a další 2 ceny.

Zpracovali dle Kroniky školy a dokumentů ZUŠ Jeseník Zdeňka Kainarová a Bc. Tomáš Uhlíř

Fotografie
foto01.jpg
foto03.jpg
foto02.jpg
foto05.jpg
foto06.jpg
foto07.jpg
foto08.jpg
foto04.jpg
foto09.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg