Předpis o úplatě za vzdělávání v Základní umělecké škole Jeseník

Stanovení úplaty za vzdělávání (školného) žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

Úplatu za vzdělávání (školné) je nutné zaplatit do 15. 9. příslušného roku za první pololetí školního roku a do 15.2. příslušného roku za druhé pololetí školního roku. V případě nezaplacení školného za 1. pololetí do 15. 9. příslušného roku a za 2. pololetí do 15.2. příslušného roku (bez řádné písemné omluvy zákonného zástupce či zletilého studujícího) bude zákonným zástupcům nebo zletilým studujícím do 14 dnů zasláno upozornění o ukončení vzdělávání. Pokud nebude neprodleně sjednána náprava, bude žák vyřazen z výuky. Platbu je nutné uhradit na školní pololetí (5 měsíců) nebo je rovněž možná úhrada na celý školní rok (10 měsíců). Plátci s vážnými sociálními důvody, v tzv. „hmotné nouzi“ mohou požádat ředitelství školy o dílčí platby, popř. měsíční platby. V těchto případech je rovněž nutné zaplatit první částku do 15. dne v prvním měsíci platebního období. V případě nemoci vyučujícího nebo jiné překážky ze strany školy trvající déle než 14 dnů (pokud nebude výuka nahrazena) bude poměrná část úplaty za vzdělávání navrácena nebo převedena na další školní pololetí (dle dohody plátce a vedení školy). V případě nemoci nebo lázeňského pobytu žáka nebo studujícího (doložené lékařským potvrzením), které trvá déle než 1 měsíc nebo v případě stěhování studujícího mimo dosavadní trvalé bydliště lze požádat ředitelství školy o navrácení poměrné části úplaty za vzdělávání nebo převedení na další školní pololetí (dle dohody plátce s vedením školy). Z jiných důvodů se úplata za vzdělávání nevrací.

Hudební obor:

Přípravné studium (PS) 2 žáci v lekci 1200,- Kč za pololetí / 240,- Kč měsíčně

Individuální výuka a PS 1 žák v lekci 1300,- Kč za pololetí / 260,- Kč měsíčně

Výuka 2-3 žáků v lekci 1200,- Kč za pololetí / 240,- Kč měsíčně

Kolektivní výuka 1200,- Kč za pololetí / 240,- Kč měsíčně

Předměty: hudební nauka, souborová hra a pěvecký sbor jsou již zahrnuty podle učebních plánů v ceně školného. V

ýtvarný obor:

230,- Kč měsíčně/ 1150,- za pololetí

Příspěvek na materiál: 150,- Kč za pololetí

Literárně dramatický obor 210,- Kč měsíčně/ 1050,- za pololetí

Příspěvek na materiál: 50,- Kč za pololetí

Studium pro dospělé: žáci, kteří se zároveň s výukou v ZUŠ Jeseník vzdělávají v denní formě studia na jiné škole (na základní nebo střední škole kromě VŠ): viz výše „Hudební obor“. Studium pro dospělé: žáci, kteří se zároveň s výukou v ZUŠ Jeseník nevzdělávají v denní formě studia na jiné škole nebo jsou studenty VŠ, popř. jsou výdělečně činní: 1050,- Kč měsíčně.

Poplatek za vzdělání lze zaplatit:

1) bankovním převodem - dle údajů a var. symbolu vydaného v ZUŠ Jeseník nebo

2) poštou – dle údajů a var. symbolu vydaného v ZUŠ Jeseník nebo

3) výjimečně lze platbu provést v hotovosti v kanceláři nebo na ředitelství ZUŠ Jeseník.

Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje z majetku školy je 400,- Kč za pololetí / 80,- Kč měsíčně.

Platbu je možné zaplatit na školní rok nebo na školní pololetí. Od poplatku za zapůjčení hudebního nástroje jsou osvobozeni žáci hrající na hluboké žesťové nástroje – tubu, trombon, tenor a baryton.

Platbu za zapůjčení hudebního nástroje je nutné uhradit v 1. pololetí školního roku do 15.9. příslušného roku a v 2. pololetí školního roku do 15.2. příslušného roku; pokud byl hudební nástroj zapůjčen v průběhu školního roku, je nutné platbu uhradit do 15 dnů od zapůjčení.

V případě nezaplacení do 15. 9. příslušného roku nebo do 15 dnů od zapůjčení (bez řádné písemné omluvy zákonného zástupce nebo zletilého studujícího) bude žákovi nebo studujícímu hudební nástroj třídním učitelem odebrán. Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje lze zaplatit: 1) současně s platbou školného nebo 2) v podatelně hlavní budovy ZUŠ Jeseník (1. poschodí, č. 5) v pracovních dnech mimo školní prázdniny nebo 3) výjimečně lze platbu provést i na ředitelství ZUŠ Jeseník.

V Jeseníku 1.9.2018                                                                             Bc. Tomáš Uhlíř - ředitel ZUŠ Jeseník

Fotografie
Není záznam
Fotogalerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Videogalerie
Není záznam
Další informace
Není záznam