Předpis o úplatě za vzdělávání v Základní umělecké škole Jeseník

Stanovení úplaty za vzdělávání (školného) žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

Předpis o úplatě za vzdělávání (o školném) v Základní umělecké škole Jeseník Stanovení úplaty za vzdělávání (školného) žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. Úplatu za vzdělávání (školné) je nutné zaplatit za první pololetí nového školního roku do 20. června a za druhé pololetí do 15. ledna. V případě nezaplacení školného za 1. pololetí ve stanoveném termínu, bude zákonným zástupcům nebo zletilým studujícím do 14 dnů zaslána upomínka s upozorněním na ukončení vzdělávání. Pokud nebude sjednána náprava ani po 3. upomínce, žák přestává být žákem školy. Platbu je nutné uhradit na školní pololetí (5 měsíců) nebo je rovněž možná úhrada na celý školní rok (10 měsíců). Plátci s vážnými sociálními důvody v tzv. „hmotné nouzi“ mohou požádat ředitelství školy o dílčí platby, popř. měsíční platby. V těchto případech si podklady vyřizují rodiče žáků na sociálním úřadě sami. V případě nemoci vyučujícího nebo jiné překážky ze strany školy trvající déle než 14 dnů (pokud nebude výuka nahrazena) bude poměrná část úplaty za vzdělávání navrácena nebo převedena na další školní pololetí (dle dohody plátce a vedení školy). V případě nemoci nebo lázeňského pobytu žáka nebo studujícího (doložené lékařským potvrzením), které trvá déle než 1 měsíc nebo v případě stěhování studujícího mimo dosavadní trvalé bydliště lze požádat ředitelství školy o navrácení poměrné části úplaty za vzdělávání nebo převedení na další školní pololetí (dle dohody plátce s vedením školy). Z jiných důvodů se úplata za vzdělávání nevrací.

Hudební obor:

Přípravné studium (PS) 2 žáci v lekci 1100,- Kč za pololetí / 220,- Kč měsíčně

Individuální výuka a PS 1 žák v lekci 1200,- Kč za pololetí / 240,- Kč měsíčně

Výuka 2-3 žáků v lekci 1100,- Kč za pololetí / 220,- Kč měsíčně

Kolektivní výuka 1100,- Kč za pololetí / 220,- Kč měsíčně

Předměty: hudební nauka, souborová hra a pěvecký sbor jsou již zahrnuty podle učebních plánů v ceně školného.

Výtvarný obor:

210,- Kč měsíčně/ 1050,- za pololetí Příspěvek na materiál: 150,- Kč za pololetí

Literárně - dramatický obor:

190,- Kč měsíčně/ 950,- za pololetí Příspěvek na materiál: 50,- Kč za pololetí

Studium pro dospělé:

a) žáci, kteří se zároveň s výukou v ZUŠ Jeseník vzdělávají v denní formě studia na jiné škole (na střední škole, konzervatoři či VOŠ): viz výše u jednotlivých oborů b) žáci, kteří se zároveň s výukou v ZUŠ Jeseník nevzdělávají v denní formě studia - nejsou uvedeni v a): 1150,- Kč měsíčně.

Poplatek za vzdělání lze zaplatit: 1) bankovním převodem - dle údajů a var. symbolu vydaného v ZUŠ Jeseník nebo 2) výjimečně lze platbu provést v hotovosti v kanceláři nebo na ředitelství ZUŠ Jeseník.

Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje z majetku školy je 400,- Kč za pololetí / 80,- Kč měsíčně. Platbu je možné zaplatit na školní rok nebo na školní pololetí. Od poplatku za zapůjčení hudebního nástroje jsou osvobozeni žáci hrající na hluboké žesťové nástroje – tubu, trombon, tenor a baryton a hráči na kontrabas. Platbu za zapůjčení hudebního nástroje je nutné uhradit v 1. pololetí školního roku do 15. 9. příslušného roku a ve 2. pololetí školního roku do 15. 2. příslušného roku; pokud byl hudební nástroj zapůjčen v průběhu školního roku, je nutné platbu uhradit do 15 dnů od zapůjčení. V případě nezaplacení v termínu (bez řádné písemné omluvy zákonného zástupce nebo zletilého studujícího) bude žákovi nebo studujícímu hudební nástroj třídním učitelem odebrán. Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje lze zaplatit: 1) bankovním převodem - dle údajů a var. symbolu vydaného v ZUŠ Jeseník 2) výjimečně lze platbu provést v hotovosti v kanceláři nebo na ředitelství ZUŠ Jeseník

V Jeseníku 24.5.2021

Bc. Tomáš Uhlíř

ředitel ZUŠ Jeseník

Fotografie
Není záznam
Fotogalerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Videogalerie
Není záznam
Další informace
Není záznam