Předpis o úplatě za vzdělávání v Základní umělecké škole Jeseník

Stanovení úplaty za vzdělávání (školného) žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

Předpis o úplatě za vzdělávání (o školném) v Základní umělecké škole Jeseník Stanovení úplaty za vzdělávání (školného) žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. Úplatu za vzdělávání (školné) je nutné zaplatit za první pololetí nového školního roku do 20. června a za druhé pololetí do 15. ledna. V případě nezaplacení školného za 1. pololetí ve stanoveném termínu, bude zákonným zástupcům nebo zletilým studujícím do 14 dnů zaslána upomínka s upozorněním na ukončení vzdělávání. Pokud nebude sjednána náprava ani po 3. upomínce, žák přestává být žákem školy. Platbu je nutné uhradit na školní pololetí (5 měsíců) nebo je rovněž možná úhrada na celý školní rok (10 měsíců). Plátci s vážnými sociálními důvody v tzv. „hmotné nouzi“ mohou požádat ředitelství školy o dílčí platby, popř. měsíční platby. V těchto případech si podklady vyřizují rodiče žáků na sociálním úřadě sami. V případě nemoci vyučujícího nebo jiné překážky ze strany školy trvající déle než 14 dnů (pokud nebude výuka nahrazena) bude poměrná část úplaty za vzdělávání navrácena nebo převedena na další školní pololetí (dle dohody plátce a vedení školy). V případě nemoci nebo lázeňského pobytu žáka nebo studujícího (doložené lékařským potvrzením), které trvá déle než 1 měsíc nebo v případě stěhování studujícího mimo dosavadní trvalé bydliště lze požádat ředitelství školy o navrácení poměrné části úplaty za vzdělávání nebo převedení na další školní pololetí (dle dohody plátce s vedením školy). Z jiných důvodů se úplata za vzdělávání nevrací.  Úplata za vzdělávání (školné) od 1.9.2023 Hudební obor Individuální výuka 1500,- Kč za pololetí Skupinová výuka (2-3 žáci) 1300,- Kč za pololetí Předměty Hudební nauka, souborová hra, orchestrální hra a pěvecký sbor jsou již zahrnuty podle učebních plánů v ceně školného. SLEVA V HUDEBNÍM OBORU Individuální výuka 3 a více sourozenců – první dva platí plně, od třetího dál sleva 50% Výtvarný obor: 1400,- Kč za pololetí Literárně dramatický obor: 1200,- Kč za pololetí Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje od 1.9.2023 z majetku školy je 400,- Kč za pololetí / 80,- Kč měsíčně. Od poplatku za zapůjčení hudebního nástroje jsou osvobozeni žáci hrající na dechové nástroje a hráči na kontrabas.

Fotografie
Není záznam
Fotogalerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Videogalerie
Není záznam
Další informace
Není záznam