Pro uchazeče

Výuka a výchova uměním v dětech nejlépe rozvíjí většinu vlastností, které jsou nezbytné pro jejich úspěšnou orientaci v moderní společnosti. Umělecká tvorba patří dlouhodobě k nejuznávanějším produktům české země ve světovém povědomí. Díky nejlépe promyšlené struktuře uměleckého vzdělávání je zároveň přínosem a uznávaným příkladem pro umělecké vzdělávání v celém světě.

Základní umělecké vzdělávání je součástí systému uměleckého vzdělávání a je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), §109. Konkrétní předpisy pro průběh základního uměleckého vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Kurikulárním dokumentem na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV, 2010). Cílem základních uměleckých škol je rozvíjení nadání dětí od předškolního věku pod vedením kvalifikovaných pedagogů a odborníků, jejichž snahou a posláním je nejen vychovávat výborné muzikanty, zpěváky, výtvarníky, grafiky či herce, ale zároveň učit děti lásce k umění, které je bude provázet po celý život. Výuka ZUŠ navíc podporuje smysluplné a kvalitní trávení volného času. Žák ZUŠ se vlivem umělecké činnosti učí soustavnosti, dlouhodobé činnosti a trpělivosti. Zvolí si určitý druh umění a tomu se po dobu studia systematicky věnuje. Vedení ZUŠ citlivě reaguje na potřeby a očekávání klientely – přizpůsobuje tomu svá studijní zaměření a profilaci. Na Základní umělecké škole Jeseník se aktuálně vyučují obory: hudební, výtvarný a literárně-dramatický. Zájemci o studium se dostaví k přijímacímu řízení - nezletilí uchazeči vždy se zákonným zástupcem. Na základě zjištěných předpokladů ke vzdělávání jsou žáci doporučeni přijímací komisí k zařazení do výuky daného typu studia. Přijímací řízení se koná každoročně na konci května či začátku června (není potřebná žádná příprava, jde o zjištění talentu, základních předpokladů a schopností uchazeče k požadovanému oboru). Před samotným přijímacím řízením je nutné vyplnit přihlášku na www.izus.cz. 

Fotografie
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK
Fotogalerie
Není záznam
Ke stažení
Videogalerie
Není záznam
Další informace
Není záznam