Novinky
PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 25.11.2020

PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 25.11.2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se od 25.11.2020 umožňuje prezenční vzdělávání žáků na ZUŠ a možnost individuálních konzultací a to v tomto režimu:

HUDEBNÍ OBOR

pouze individuální výuka v módu 1 na 1 /učitel - žák/ a to včetně stud. zaměření Sólový zpěv. Pokud jsou žáci vyučováni ve skupince po 2, lekce se bude dělit napůl dle domluvy s učitelem. I nadále se nebude konat výuka komorní, skupinové, souborové a orchestrální hry, korepetice a sbory.

HUDEBNÍ NAUKA, VÝTVARNÝ OBOR, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR                              

nadále probíhá distanční výuka /pro žáky je účast dobrovolná/. Ta se však ve vzdělávacích oblastech HN, VO a LDO realizuje jen velmi obtížně a proto nabízíme možnost individuálních konzultací Vašich dětí s vyučujícími daných předmětů /opět v módu 1 na 1/ – např. práce s textem, pomoc při realizaci výtvarných prací, inspirace k poslechu či vysvětlení hudební teorie např. pomocí aplikací na tabletech ve třídě HN atd. Na základě Vašeho zájmu o tyto individuální konzultace je ale potřeba si předem telefonicky nebo emailem s vyučujícími dohodnout konkrétní čas, aby se nepotkávalo            na jednom místě více lidí.  Vyučující HN, VO a LDO by tak byli k dispozici na konkrétních pracovištích v rozsahu daném rozvrhem hodin.

Věříme, že této nabídky využijete a bude možné se tak co nejdříve vrátit ke společné tvořivé práci, která je v základním uměleckém vzdělávání postavena na kontaktní výuce.

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM JSOU PROZATÍM DO KONCE ROKU ZRUŠENY VŠECHNY KONCERTY, VÝSTAVY A PŘEDSTAVENÍ.

PODOBNĚ JAKO NA OSTATNÍCH ŠKOLÁCH BUDE I NA ZUŠ JESENÍK PLATIT:

  • povinnost nošení roušky pro žáky i učitele ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách při výuce. Výjimku budou mít z logiky věci pouze žáci při zpěvu, hře na dechové nástroje nebo např. učitelé při předvádění ukázky či při hře dueta s žákem!
  • větrání místnosti mezi lekcemi žáků i během hodin
  • vstup třetích osob /mimo žáky a zaměstnance/ v době provozu školy bude zakázán, výjimka bude pouze např. v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky
  • nutnost dodržování hygienických opatření /používání dezinfekcí při vstupu do budov, vzdálenosti atd./

Věříme, že se situace co nejdříve stabilizuje. Prosíme Vás proto tímto o dodržování všech platných opatření, se kterými nemusíme vždy souhlasit, ale aplikovat je musíme.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na osobní setkání s žáky.                                

S přátelským pozdravem Bc. Tomáš Uhlíř, v. r. - ředitel ZUŠ Jeseník           

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

ZUŠ JESENÍK

ZUŠ JESENÍK

přijme od 1.9.2020 žáky

do literárně-dramatického a hudebního oboru.

V případě zájmu vyplňte přihlášku na www.izus.cz do 30.6.2020!

Okresní kolo klavírní soutěže

Okresní kolo klavírní soutěže

   2. března 2020 se v Kapli v Jeseníku uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže MŠMT ČR žáků ZUŠ ve hře na klavír.Již od brzkého rána se do Kaple sjížděli mladí klavíristé ze všech koutů našeho okresu, aby porovnali své umění s ostatními. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků ze Základních uměleckých škol v Javorníku, Jeseníku, K. Ditterse Vidnava a ZUŠ Fr. Schuberta Zlaté Hory. Po celý den jsme byli svědky výborných výkonů našich mladých talentů.                                                                                                       

Členové poroty, jejíž předsedkyní byla pedagožka z Ostravské univerzity doc. MgA. Eliška Novotná, rozhodovali velmi objektivně. Žáci ZUŠ Javorník získali jedno 2. místo a jedno 3. místo v kategorii sólová hra a jedno 2. místo v kategorii čtyřruční hra. Soutěžící ze ZUŠ Jeseník vybojovali šest 1. míst, jedenáct 2. míst a jedno 3. místo v sólové hře, v klavírním duu jedno 1. místo a dvě 3. místa. Do ZUŠ Vidnava si odvezli dvě 1. místa a čtyři 2. místa, v klavírním duu pak jedno 1. místo a jedno 2. místo. Soutěžící ze ZUŠ Zlaté Hory získala 2. místo v sólové hře. Nejlepším klavíristům udělila porota postup do krajského kola – Vítovi a Julii Štindlovým (ZUŠ Jeseník), Magdaleně Šochové (ZUŠ Vidnava), klavírnímu duu Sofii a Sáře Štelclovým (ZUŠ Jeseník). Absolutním vítězem soutěže se stal Jonáš Doležel (ZUŠ Jeseník), kterému udělila porota “Zvláštní ocenění poroty za interpretaci soutěžních skladeb“. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů a elánu.                                                                   

Velmi děkujeme učitelům a učitelkám za přípravu všech soutěžících a kolektivu pedagogů a rodičů z řad Spolku přátel umění při ZUŠ Jeseník, kteří se podíleli na bezchybném chodu celé soutěže.                                                                                                

 Poděkování za finanční dar patří obci Mikulovice a sponzorům: panu Břetislavu Látalovi (Autodoprava Látal), panu Zdeňkovi Štěpánovi (Autodoprava), panu Ing. Drahoslavu Bernátkovi (Autodoprava Kamitiro, Restaurace Na Palubě) a panu Ing. Jaroslavu Plašilovi. 

                                                                                                                                               Lenka Polcrová            

Z PRAHY ZLATÉ PÁSMO

Z PRAHY ZLATÉ PÁSMO

Vynikajícího úspěchu dosáhli o uplynulém víkendu členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník, když v prestižní mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Praze získali ve své kategorii zlaté pásmo.

Soutěž probíhala v sále Hotelu Pyramida v Praze a od pátku 14.2. až do soboty 15.2.2020 se v něm ve 3 kategoriích představilo celkem 13 orchestrů z ČR, Německa, Maďarska a Thajska. Ve vyšší kategorii soutěžilo s jesenickým orchestrem celkem 5 dalších souborů. Povinnou skladbou byl Diogenes Jacoba de Haana, ke které jeseničtí zařadili ještě Festive Ouverture Satoshi Yagisawiho, Mercury Jan van der Roosta a 2 části ze Zoologické suity Evžena Zámečníka.

Za tímto úspěchem stojí mravenčí práce dirigentů Milana Domese a Tomáše Uhlíře a nespočet práce všech členů orchestru na pravidelných zkouškách a soustředěních.

Ještě jednou blahopřejeme!

Na provedení soutěžních skladeb se můžete těšit na jarním koncertě DOM ZUŠ Jeseník v sobotu 28.3.2020 ve 14:30 hodin v Kongresovém sále PLL a.s. Jeseník.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.